Azija

Upravljanje otpadnim vodama za Baka Al-Sharkia i Nazlat

Lokacija projektnog zadatka

Palestina, Azija

Klijent & Finansiranje/Korisnici

Program Ujedinjenih nacija za razvoj /
Opština Baka Al Sharkiia i Nazlat, Palestinska uprava za vode, Ministarstvo lokalne uprave, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede


Studija izvodljivosti upoređivala je različite opcije na tehničkom, operativnom, finansijskom, socijalno-ekonomskom i ekološkom nivou. Najbolja opcija je rezultirala sa 25 km primarne i sekundarne mreže, četiri crpne stanice i postrojenjem za prečišćavanje močvarnog tipa (1.500 m³/d; 15.000 PE). Da bi se minimizovale pretnje po životnu sredinu, predložena je veza sa postojećim izraelskim PPOV u Baka Al Gharbiia. Ponovna upotreba otpadnih voda postignuta je skladištenjem i navodnjavanjem drveća duž vadija, sve dok poljoprivrednici ne povežu svoja polja sa sistemom za navodnjavanje. Za primarnu i sekundarnu mrežu, kao i najmanju pumpnu stanicu – razrađen je detaljan projekat.

Izvor slika: J. Pichler-Stainern