Azija

Studija vodoprivrede – Definicija i razrada nove strategije vodoprivrede i sanitacije za Jermeniju

Lokacija projektnog zadatka

Zapadna Azija, Jermenija

Klijent & Finansiranje

Kreditanstalt für Wiederaufbau


Ciljevi projekta

Cilj je bio da se pomogne vladi Jermenije (GoA) u održivom razvoju vodne infrastrukture u sektoru vodosnabdevanja i sanitacije u Jermeniji i da se poboljša efikasnost i delotvornost sektora.

Opis projekta

Priprema zdrave osnove za predstojeću reformu sektora i pomoć Vladi da donese racionalne odluke u vezi sa institucionalnim opcijama. Podrška GoA u izradi plana za program reformi i primenu najprikladnijeg organizacionog modela za pružanje  usluga u sektoru voda.

Izvor slike: prusaczyk

Specifičnosti projekta

Trenutni ugovori o upravljanju jermenskom kompanijom za vodovod i kanalizaciju i tri regionalna komunalna preduzeća Shirak, Lori i Nor Akunk su produženi. Procenu sadašnjeg stanja u sektoru voda, uključujući zakonodavni, institucionalni i regulatorni okvir, kao i finansijsku i ekonomsku analizu, pripremio je konsultant i predstavio zainteresovanim stranama. Pripremljene su opcije za odgovarajuće organizacione modele za pružanje usluga u sektoru voda u urbanoj i ruralnoj Jermeniji i predstavljene zaintresovanim stranama. Procenjeni su finansijski uticaji i uticaji na ljudske resurse odabranog predloga za upravljanje vodnim resursima, a razvijeni su i reperi za uporedne procene, šeme podsticaja za rad, strategije i programi za izgradnju kapaciteta. Predloženi model organizacije sektora vodoprivrede odobrili su PEA i KfW i GoA, pripremljeni su svi tenderski dokumenti i ugovori za primenu izabranog modela organizacije i dodeljeni ugovori operaterima i revizorima.

Usluge

Pregled postojećih dokumenata; produženje ugovora o upravljanju; pregled upravljanja u sektoru voda; procena institucionalnog okvira; finansijska i ekonomska analiza; prezentacija rezultata o trenutnom stanju u sektoru; predlozi za razvoj upravljanja sektorom; priprema opcija upravljanja sektorom; uticaj finansijskih i ljudskih resursa odabranih predloga za upravljanje; prezentacija studije sektora voda; podrška u sprovođenju institucionalne reforme.