Evropa

Poboljšanje sistema vodosnabdevanja za Veliko Gradište

Lokacija projektnog zadatka

Srbija, Evropa

Klijent/Finansiranje

Austrijska agencija za razvoj (ADA)


U kontekstu primene Evropske strategije za Dunavski region (EUSDR), Republika Srbija je dizajnirala trogodišnji projekat „Socio-ekonomski razvoj regiona Dunavske Srbije“ (SEDDSR) u okviru IPA programa. Projekat je imao budžet od 19,5 miliona evra, sredstva su kombinovana iz programa IPA 2011 i programa pomoći Republike Austrije, projekat je imao za cilj da dalje iskoristi mogućnosti socijalno-ekonomskog razvoja u te oblasti. Upravo u tom kontekstu, HYDROPHIL je podržao ADA (Austrijsku agenciju za razvoj) i njenog partnera – opštinu Veliko Gradište – u pripremi investicionog programa za poboljšanje vodosnabdevanja. Program sa ukupnim obimom investicija od 4,4 miliona EUR obuhvatao je sanaciju postojećih i bušenje novih bušotina; snabdevanje opremom za sve bunare; izgradnju vodovoda sa sirovom vodom, postrojenja za prečišćavanje vode (100 l/s), crpne stanice za prečišćenu vodu (90 l/s); magistralni prenos i distribuciju, uključujući vezu sa postojećom mrežom; i mere NRW. Usluge HYIDROPHIL-a su bile sledeće:

  • Procena i tehnički pregled dostupne dokumentacije
  • Pregled dostupnih dozvola i administrativnih dokumenata
  • Priprema scenarija nabavki i srodnih zahteva na osnovu PRAG-a i austrijskog zakona o nabavkama (strateške opcije za ADA)
  • Pregled dizajna, provera ispravnosti predloženih tehničkih rešenja
  • Podrška u definisanju efikasnih modaliteta primene
  • Izrada tehničke tenderske dokumentacije za FIDIC Yellow Book tender
  • Procena tendera

Izvor slika: J. Pichler