Afrika

Preduzeća za upravljanje fekalijama (FaME) – Pružanje sanitarnih rešenja putem upravljanja lancem vrednosti fekalnog mulja

Lokacija projektnog zadatka

Uganda, Gana, Senegal; Afrika

Klijent/Finansiranje

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju /
EUWI - SPLASH


Prevladavajuće sanitarno stanje u urbanim sredinama podsaharske Afrike karakterišu nefunkcionalni kanalizacioni sistemi, loše održavani objekti za sakupljanje fekalnog mulja i nekoliko alternativa odlaganju neočišćenog ili neadekvatno tretiranog fekalnog mulja direktno u prirodu. Projekt FaME predviđa budućnost u kojoj urbana naselja, a naročito urbana siromašna, ostvaruju koristi za javno zdravlje i životnu sredinu za koje se zna da su povezane sa pouzdanom i potpunom sanitacijom. FaME radi na razvoju i primeni lanaca vrednosti fekalnog mulja orijentisanih ka ponovnoj upotrebi, pri čemu fekalni mulj više nije problem, već vredan proizvod koji pruža motiv dobiti za njegovo  prikupljanje i preusmeravanje ka sigurnim krajnjim odrednicama. Opšti cilj projekta FaME je demonstriranje inovativnih rešenja za upravljanje fekalnim muljem i celokupnim lancem vrednosti fekalnog mulja s ciljem drastičnog poboljšanja javnog i ekološkog zdravlja u urbanim, prigradskim područjima i neformalnim naseljima Kampala (Uganda), Akra (Gana) i Dakar (Senegal) pružanjem kompletnih i pouzdanih sanitarnih uslova. HYDROPHIL je bio odgovoran za radni paket „Finansijska strategija za ponovnu upotrebu fekalnog mulja“, uključujući sledeće aktivnosti:

  • Sprovođenje terenskih istraživanja u Kampali, Akri i Dakaru uz opsežne konsultacije javnih i privatnih zainteresovanih strana, uključujući agencije za vodu i kanalizaciju i vlasti od vladinog do opštinskog nivoa, domaćinstva, kompanije i udruženja za pražnjenje, operatore pražnjenja, (urbane) poljoprivrednike, finansijske institucije i (moguće) industrijske krajnje korisnike fekalnog mulja (npr. industrija cementa)
  • Finansijska procena tehničkih mogućnosti industrijske krajnje upotrebe osušenog fekalnog mulja (npr. u industriji cementa)
  • Profilisanje postojećih preduzeća i procena praksi ekonomskog i finansijskog upravljanja
  • Priprema finansijskog modela zasnovanog na ponovnoj upotrebi, uključujući potencijalne odnose između krajnjih korisnika, usluge pražnjenja i prerade fekalnog mulja, dobavljača i domaćinstava
  • Formulacija preporuka za reakciju na politiku u cilju podsticanja tržišta za upotrebu fekalnog mulja

Izvori slika: M. Bäuerl, S. Hofbauer