Afrika

Preventivna kontrola od poplava – Mehanizmi u provinciji Sofala

Lokacija projektnog zadatka

Mozambik, Afrika

Klijent/Finansiranje

Austrijska agencija za razvoj


Priprema plana za buduće angažovanje ADA (Austrijske agencije za razvoj) za povećanje preventivnih i prekograničnih mehanizama za kontrolu poplava u Mozambiku i Zimbabveu, sa fokusom na slivove Buzi, Pungve i Save:

  • Prikupljanje i analiza osnovnih i dopunskih podataka
  • Misija određivanja opsega za konsultacije sa zainteresovanim stranama
  • Izrada plana
  • Radionica za validaciju