Evropa

Podprojekti za biogas u Slonimu i Baranoviču

Lokacija projektnog zadatka

Belorusija, Evropa

Klijent & Finansiranje/Korisnik

Evropska banka za obnovu i razvoj /
Baranoviči and Slonim kompanije za vodosnabdevanje


Razvoj isplativih investicionih programa za vađenje i korišćenje biogasa iz PPOV Slonim (Qd, ave=18.500 m³/d) i PPOV Baranoviči (Qd, ave=37.000 m³/d) i nadgradnja sistema za vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda.

  • Osnovna studija o upravljačkoj praksi i uslugama kompanije
  • Finansijske i ekonomske analize / modeliranje podprojekata postrojenja za biogas i ulaganja u vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda
  • Razvoj dugoročnog investicionog programa
  • Priprema detaljnog kratkoročnog programa prioritetnih investicija uklj. sanaciju kanalizacionog sistema, poboljšanje energetske efikasnosti PPOV, anaerobnu digestiju za prečišćavanje viška mulja (1.800 kg/d, odnosno 4.800 kg/d), korišćenje biogasa sa kogeneracijskim jedinicama
  • Analiza institucionalnog i pravnog okvira za investicije
  • Ekološka i socijalna Due Dilligence studija

Izvori slika: V. Gjoka