Afrika

Proširivanje opsega za izgradnju tehničkih kapaciteta na malim hidroelektranama u istočnoj Africi

Lokacija projektnog zadatka

Burundi; Kenija; Ruanda; Tanzanija; Uganda

Finansiranje

EU Energy Initiative Partnership Dialogue Facility (EUEI PDF)


Ključna prepreka za rast istočnoafričke industrije malih hidroelektrana je akutni nedostatak kvalifikovanog osoblja. EUEI PDF je primio zahtev od Istočnoafričke zajednice (EAC) za pomoć u oblasti razvoja malih hidroenergetskih kapaciteta. Pomoć je pokrenula dalju podršku u izgradnji portolija obnovljivih izvora energije u regionu. Cilj projekta bio je pružiti podršku EAC-u u sprovođenju detaljne GAP analize i procene mera za razvoj tehničkog kapaciteta za male hidroelektrane u regionu. Analiza je predstavljala osnovu za izradu akcionog plana. Projektne aktivnosti dovele su do: (i) malih programa izgradnje kapaciteta HP-a sa fokusom na O&M; (ii) Koordinacija razvoja malih HP-a među državama članicama EAC-a; (iii) Regionalna strategija EAC-a za proširivanje pristupa modernim energetskim uslugama; (iv) podrška uspostavljanju EA Centra za obnovljivu energiju i energetsku efikasnost (EACREEE). HYDROPHIL je pružio sledeće usluge:

  • Detaljna radna studija
  • Misije u pet zemalja EAC-a, uključujući Burundi, Keniju, Ruandu, Tanzaniju i Ugandu
  • Preporuke ključnih institucija iz hidroenergetskog i obrazovnog sektora
  • Priprema GAP analize
  • Organizacija završne dvodnevne radionice i priprema završnog izveštaja

Izvori slika: parinyatk, Robert Ford, cyb3rking