Nadgledanje i procena

Procena performansi u sektoru voda

Podržavamo vlade, donatore i međunarodne finansijske institucije u proceni učinka projekata i programa sektora voda radi poboljšanja trenutnog i budućeg upravljanja rezultatima, ishodima i uticajem.

U našoj ulozi konsultanata za praćenje, pružamo rane detaljne informacije o napretku ili kašnjenju tekućih projekata i programa. Obaveštavamo naše klijente о verovatnoći postizanja specifičnih ciljevа i potrebi za preduzimanjem korektivnih mera. To činimo u različitim kontekstima, od nadgledanja nabavki i izgradnje investicija u vodnu infrastrukturu koje finansiraju IFI („monitoring za zajmodavca“) do pregleda kompletnih programa sektora voda zasnovanog na rezultatima u ime razvojnih organizacija ili vlada.

U okviru naših evaluacija pružamo sistematska i objektivna ispitivanja projektnih i programskih aktivnosti u svetlu specifičnih ciljeva. Procena obično uključuje pregled ukupnih postignutih rezultata, procenu relevantnosti i učinka projekta ili programa, kao i uticaj intervencija na zainteresovane strane i održivost rezultata.

Naše usluge uključuju:

  • Praćenje projekata i programa
  • Pregled i evaluaciju projekata i programa koristeći OECD/DAC i EU kriterijume

Pogledajte naše projekte