Evropa

Mape rizika od opasnosti za Burgenland (Gradišće), Austrija

Lokacija projektnog zadatka

Austrija, Evropa

Klijent/Finansiranje

Vlada Burgenlanda (Gradišća), Austrija


Izrada mapa rizika od opasnosti za četiri reke u skladu sa RIWA-T (Technische Richtlinien für die Bundeswasserbauverwaltung), kao i sa relevantnim smernicama za mapiranje rizika od opasnosti:

  • Merenje projektnog područja (lasersko skeniranje iz vazduha)
  • Izrada homogenog digitalnog modela terena
  • Postavljanje 2D hidrauličkog modela (SMS / Hydro_AS-2D)
  • Proračun relevantnih plavnih talasa HQ30, HQ100 and HQ300
  • Razrada elemenata projekta - nivoa vode, dubine vode, brzine protoka, smicanja terena
  • Određivanje zona rizika

© Hydrophil GmbH