Evropa

Tehnička pomoć za projekte Dunavskog regiona – Lot 2

Lokacija projektnog zadatka

Evropa / Dunavski region

Finansiranje

EU-Förderagentur GmbH (EUFA)


Cilj konsultacija bio je priprema projekata koji se finansiraju u skladu sa principima Strategije EU za Dunavski region (EUSDR).

Strategija EU za Dunavski region (EUSDR) je strategija za rešavanje zajedničkih izazova i pitanja koja su podeljena na četiri grupe („Povezivanje regiona“, „Zaštita životne sredine“,“ Izgradnja prosperiteta “ i„ Jačanje regiona “) i 11 Prioritetnih oblasti (PA). Da bi se podržali potencijalni korisnici u pripremi novih, isplativih projekata sa jasnom EUSDR  vrednošću, formirna je Služba tehničke pomoć za projekte Dunavskog regiona (TAF-DRP). Gradu Beč povereno je sprovođenje TAF-DRP EUFA-i. HYDROPHIL je podržao EUFA u omogućavanju pripreme prihvatljivih/finansiranih projektnih prijava u okviru Lota 2, pokrivajući kvalitet vode; ekološke rizike kao i biodiverzitet, pejzaže i kvalitet vazduha i tla. HYDROPHIL je pružio tehničku podršku za ukupno 13 projektnih prijava, npr. u oblastima upravljanja poplavama u ravnicama; hidrauličnog modeliranja/procene rizika od poplava; zaštite od poplava i prirodne opasnosti; ekološke povezanost reka; i prečišćavanja otpadnih voda. Druga područja tehničke podrške uključuju sanaciju zagađenih lokaliteta, zaštitu vrsta i životne sredine, ekoturizam i šumarstvo. Usluge su obuhvatale:

  • Savete za tehnička pitanja, npr. prve studije izvodljivosti, procene troškova
  • Savete u finansijskim/ekonomskim pitanjima, npr. analiza troškova i koristi, podrška u pripremi plana finansiranja
  • Savete u pravnim pitanjima, npr. primena važećeg pravnog okvira
  • Identifikaciju mogućnosti finansiranja, npr. EU, međunarodne finansijske institucije, privatne banke
  • Zakazivanje daljih aktivnosti prema kvalifikovanoj projektnoj ideji koja se može finansirati/finansirati, npr. identifikacija projektnih partnera
  • Podršku korisniku u pripremi i podnošenju prijave za finansiranje projekata

Izvori slika: Nenadpress, wrangel, tepic