Azija

Sanacija hidroelektrane Kairakkum snage 126 MW

Lokacija projektnog zadatka

Tadžikistan, Azija

Klijent/Finansiranje

Open Stock Holding Power Company Barki Tojik /
Evropska banka za obnovu i razvoj


Studija izvodljivosti, uključujući procenu uticaja na životnu i društvenu sredinu (ESIA) za nadgradnju brane Kairakkum. Višenamenski sistem za proizvodnju energije i navodnjavanje ima rezervoar površine od 513 km2 sa bruto kapacitetom skladištenja od oko 3.400 M m3. Brana se sastoji od brane ispunjene zemljom i kamenjem (dužine oko 1.200 m) i betonske brane (dužine oko 130 m).

  • Procena ukupnog stanja postrojenja, brane i rezervoara
  • Procena trenutne i buduće hidrologije, rizika od klimatskih promena
  • Plan rada na potrebnim akcijama prema opsegu investicionog projekta
  • Identifikacija dobavljača, procena troškova, tender i procesi implementacije
  • Kompletna ESIA (Studija procene uticaja na životnu i društvenu sredinu)
  • Numerički model koji pokriva potrebe za navodnjavanjem,proizvodnjom energije i isparavanjem

Izvor slika: R. Seidelmann