Evropa

Podrška procesu planiranja kapitalnih investicija za regionalne vodovodne kompanije na Kosovu i Metohiji

Lokacija projektnog zadatka

Evropa/Kosovo i Metohija

Klijent/Finansiranje

Radna grupa za sektor voda na Kosovu i Metohiji/SDC


Sekretarijat radne grupe za vode na teritoriji Kosova i Metohije identifikovao je neposrednu potrebu za jačanjem procesa planiranja kapitala u okviru regionalnih vodovodnih kompanija  kroz uspostavljanje povoljnog zakonskog okvira, dugoročnih upravljačkih struktura i funkcionalnih odnosa između korporativnih entiteta, opština i centralne vlasti sektora voda. Cilj projekta bio je poboljšanje kapaciteta za planiranje investicija regionalnih vodovodnih kompanija kroz razvoj odgovarajućih alata, tehnika i programa obuke koji osiguravaju efikasan rad, usklađenost sa standardima usluga i finansijsku održivost. Projektna intervencija treba da se ostvari u vidu poboljšanog kvaliteta investicionih predloga i sposobnosti regionalnih vodovodnih kompanija da bolje planiraju, određuju prioritete i finansiraju svoje investicione odluke na osnovu definisanih kriterijuma i doslednog osnova. HYDROPHIL je pružio sledeće usluge:

  • Pripremu osnovne studije o trenutnom procesu kapitalnog planiranja
  • Identifikaciju ključnih snaga i slabosti procesa, istovremeno preporučujući moguće opcije za poboljšanje kapitalnog planiranja
  • Izradu osnovnih smernica i kriterijuma za planiranje investicija u vodoprivrednom sektoru
  • Pripremu izveštaja o proceni potreba za obukom koji pokriva ključne oblasti za obuku kako bi se omogućio zdrav proces kapitalnog planiranja.
  • Pripremu materijala za obuku i organizaciju radionice koja pokriva najvažnije aspekte procesa kapitalnog planiranja

Izvori slika: DaveLongMedia, KosovoMap, Zerbor, golero