Oblasti poslovanja

WASH – Voda, sanitacija i higijena

Pružamo podršku u postizanju pristupa adekvatnim i pravičnim sanitarnim uslovima i higijeni za sve:

  • WASH u urbanim i seoskim sredinama
  • WASH politike, strategije i programe
  • Planiranje vodovoda i sanitarnih čvorova
  • Upravljanje i korišćenje fekalnog mulja
  • Uključivanje privatnog sektora u WASH sektor
  • Povećanje osetljivosti i obuka u oblasti  svesti o higijeni
  • Informacioni sistemi za upravljanje WASH-om
  • Upravljanje, rukovanje i održavanje objekata za vodosnabdevanje i kanalizaciju

Čista voda, sanitacija i dobra higijena neophodni su za opstanak ljudi i preduslov za razvoj. To se ogleda u činjenici da je WASH predmet namenskih ciljeva u okviru SDG 6. Prema SZO, univerzalni pristup bezbednoj vodi za piće i adekvatna sanitacija i higijena smanjili bi globalni teret bolesti za deset procenata. Mnoge zemlje bi mogle da povećaju svoj BDP i do pet procenata ako bi se izbegli gubici produktivnosti zbog bolesti povezanih sa vodom i sanitacijom. Međutim, danas još uvek više od dve milijarde ljudi širom sveta nema sigurnu vodu za piće i više od polovine svetske populacije živi bez osnovnih, bezbednih sanitarnih uslova. Koncept WASH-a udružuje vodosnabdevanje, sanitaciju i higijenu, jer se sve tri oblasti međusobno podržavaju i ojačavaju na komplementaran način. Ako jedan nedostaje, drugi ne mogu napredovati. Na primer, bez toaleta izvori vode postaju kontaminirani; bez čiste vode osnovni higijenski postupci nisu mogući. Da bi napredovale ka SDG 6, javne vlasti često moraju bolje da programiraju i usmeravaju WASH investicije i shodno tome nadgledaju njihovo efikasno delovanje i sprovođenje. Istovremeno, institucije koje pružaju WASH usluge  moraju imati dobre resurse i raspolagati dovoljnim kapacitetima za primenu usluga.

Thomas Waclavicek

E-mail: t.waclavicek@hydrophil.at
Telefon: +43 1 996 98 00

Pogledajte sve naše projekte